بیسکویت پذیرایی شکری با طعم زعفران

 • وزن هر بسته 900 گرم
 • تعداد در هر کارتن 8 بسته

در گروه انواع بیسکویت با تزین شکر

بیسکویت پذیرایی شکری با طعم پرتقال

 • وزن هر بسته 900 گرم
 • تعداد در هر کارتن 8 بسته

در گروه انواع بیسکویت با تزین شکر

بیسکویت پذیرایی شکری با طعم کره خرما

 • وزن هر بسته 900 گرم
 • تعداد در هر کارتن 8 بسته

در گروه انواع بیسکویت با تزین شکر

بیسکویت پذیرایی شکری با طعم کره کافی

 • وزن هر بسته 900 گرم
 • تعداد در هر کارتن 8 بسته

در گروه انواع بیسکویت با تزین شکر

بیسکویت پذیرایی شکری با طعم نارگیل

 • وزن هر بسته 900 گرم
 • تعداد در هر کارتن 8 بسته

در گروه انواع بیسکویت با تزین شکر

بیسکویت پذیرایی شکری با طعم کاکائو

 • وزن هر بسته 900 گرم
 • تعداد در هر کارتن 8 بسته

در گروه انواع بیسکویت با تزین شکر

بیسکویت شکری پذیرایی ویژه با طعم کره خرما

 • وزن هر بسته 1000 گرم
 • تعداد در هر کارتن 6 بسته

در گروه انواع بیسکویت با تزین شکر

بیسکویت شکری پذیرایی ویژه با طعم نارگیل

 • وزن هر بسته 1000 گرم
 • تعداد در هر کارتن 6 بسته

در گروه انواع بیسکویت با تزین شکر

بیسکویت شکری پذیرایی

در طعم های:

 • موزی
 • نارگیلی
 • پرتقالی

وزن هر بسته : 700 گرم

تعداد در کارتن : 9 بسته

بیسکویت شکری پذیرایی

در طعم های:

 • پرتقالی
 • موزی
 • نارگیلی با طعم وانیل

وزن هر بسته : 3000 گرم