بیسکویت کرمدار پذیرایی با نزئین ترافل

تعداد در هر کارتن 12 عدد

در گروه انواع بیسکویت کرمدار پذیرایی

بیسکویت کاکائو کرمدار پذیرایی

تعداد در هر کارتن 12 عدد

در گروه انواع بیسکویت کرمدار پذیرایی

بیسکویت پذیرایی ویژه با تزئین کنجد

تعداد در هر کارتن 12 عدد

در گروه انواع بیسکویت کرمدار پذیرایی

تعداد در شل : 8 عدد

بیسکویت پذیرایی شکری با طعم زعفران

 • وزن هر بسته 900 گرم
 • تعداد در هر کارتن 8 بسته

در گروه انواع بیسکویت با تزین شکر

بیسکویت پذیرایی شکری با طعم پرتقال

 • وزن هر بسته 900 گرم
 • تعداد در هر کارتن 8 بسته

در گروه انواع بیسکویت با تزین شکر

بیسکویت پذیرایی شکری با طعم کره خرما

 • وزن هر بسته 900 گرم
 • تعداد در هر کارتن 8 بسته

در گروه انواع بیسکویت با تزین شکر

بیسکویت پذیرایی شکری با طعم کره کافی

 • وزن هر بسته 900 گرم
 • تعداد در هر کارتن 8 بسته

در گروه انواع بیسکویت با تزین شکر

بیسکویت پذیرایی شکری با طعم نارگیل

 • وزن هر بسته 900 گرم
 • تعداد در هر کارتن 8 بسته

در گروه انواع بیسکویت با تزین شکر

بیسکویت پذیرایی شکری با طعم کاکائو

 • وزن هر بسته 900 گرم
 • تعداد در هر کارتن 8 بسته

در گروه انواع بیسکویت با تزین شکر

بیسکویت شکری پذیرایی ویژه با طعم کره خرما

 • وزن هر بسته 1000 گرم
 • تعداد در هر کارتن 6 بسته

در گروه انواع بیسکویت با تزین شکر

بیسکویت شکری پذیرایی ویژه با طعم نارگیل

 • وزن هر بسته 1000 گرم
 • تعداد در هر کارتن 6 بسته

در گروه انواع بیسکویت با تزین شکر

بیسکویت کنجدی 700 گرم پذیرایی با طعم وانیل کنجد

تعداد در هر کارتن 8 بسته

در گروه انواع بیسکویت با تزیین کنجد