بیسکویت کلاسیک معرکه

تعداد در هر کارتن 60 عدد

در گروه انواع بیسکویت چاشت و نیم چاشت دانش اموز

بیسکویت هلدار معرکه

تعداد در هر کارتن 60 عدد

در گروه انواع بیسکویت چاشت و نیم چاشت دانش اموز

بیسکویت پرتقالی معرکه

تعداد در هر کارتن 60 عدد

در گروه انواع بیسکویت چاشت و نیم چاشت دانش اموز

بیسکویت موزی معرکه

تعداد در هر کارتن 60 عدد

در گروه انواع بیسکویت چاشت و نیم چاشت دانش اموز

بیسکویت نارگیلی معرکه

تعداد در هر کارتن 60 عدد

در گروه انواع بیسکویت چاشت و نیم چاشت دانش اموز

بیسکویت نیم چاشت معرکه

در طعم های:

  • پرتقالی
  • موزی
  • نارگیلی
  • هل
  • کلاسیک

تعداد در کارتن : 60 تا 80 عدد

نیم چاشت گندم کامل معرکه

تعداد در کارتن : 60 و 80 عدد