بیسکویت کرمدارگندم کامل با تزئین ترافل

تعداد در هر بسته 6 عدد

در گروه انواع بیسکویت کرمدار

بیسکویت کاکائو کرم دار

تعداد در هر بسته 6 عدد

در گروه انواع بیسکویت کرمدار

بیسکویت کرمدارگندم کامل با تزئین کنجد

تعداد در هر بسته 6 عدد

در گروه انواع بیسکویت کرمدار

بیسکویت کرمدار گندم کامل

تعداد در هر بسته :  4 الی 6 عدد

بیسکویت کرمدار پذیرایی با تزئین ترافل

تعداد در هر کارتن 12 عدد

در گروه انواع بیسکویت کرمدار پذیرایی

بیسکویت کرمدار پذیرایی با تزئین ترافل

تعداد در هر کارتن 12 عدد

در گروه انواع بیسکویت کرمدار پذیرایی

بیسکویت کرمدار پذیرایی با تزئین کنجد

تعداد در هر کارتن 12 عدد

در گروه انواع بیسکویت کرمدار پذیرایی