بهار1399

فرارسیدن ع

بیسکوییتی با نام و طعم معرکه

ید باستانی بر همگان مبارک.

شرکت شیفته شرق فرارسیدن بهار 1399 را که به نام سال جهش تولید نام گذاری شده به همه بازدید کنندگان تبریک عرض میکند